‎کتاب و کتاب خوانی و بایسته های فرهنگی

در سال هاي گذشته فضا سازي، حضور و قلمرو فعاليت ناشران در كشور بسيار گسترده و مي توان گفت موثر بوده است . قيمت پايين كاغذ، چاپ مطلوب، چاپ عناوين جديد يكي از محسنات نمايشگاه كتاب در هر سال است كه خوانندگان و علاقه مندان به آن را به سوي خود جذب مي نمود . اما امسال با وجود تبليغات و بازديد هاي مسولين فرهنگي از نمايشگاه، نتوانسته است علاقمندان را به اين سمت سوق دهد كه خواندن كتاب بيشتر شود. در اين نوشتار به بررسي موضوع كتابخواني و مشكلات آن در جامعه پرداخته و راهكار هاي پيشنهادي نيز ارائه مي شود .

خواندن ادامه